Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

Ten como obxetivo xeral a mellora da inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade. A través desta iniciativa, incídese en fomentar o uso das novas tecnoloxías de comunicación como ferramentas innovadoras para a busca de emprego, en favorecer a adquisición de habilidades sociais e de comunicación para o emprego e en mellorar a capacitación das persoas con discapacidade con menos oportunidades. Para iso, emprégase unha metodoloxía de atención centrada na persoa de cara a adquirir as competencias básicas prelaborais para a inserción laboral.

Neste senso, COGAMI levou a cabo un obradoiro de mellora de habilidades sociais e comunicativas ao que asistiron persoas beneficiarias do servizo.

Este servizo enmárcase dentro da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, cuxo obxectivo é promover a igualdade, a saúde e a inclusión social.

COGAMI presta este servizo na comarca Santiago de Compostela, Ferrol e Vigo, mediante a resolución da Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Inclusión Social, e dentro da convocatoria da Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social, para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede a súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020.

Os resultados cualitativos esperados son, ata o de agora, a atención de 57 persoas con discapacidade ao longo do periodo subvencionable, coa participación en 16 procesos selectivos, acadando 7 insercións laborais.

__________________________

Accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021 (AFD). Procedemento TR301K.

      

Accións formativas impartidas por COGAMI

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2019/000063-1.

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2019/000064-5

_________________________________

         

Proxecto: Formación Habilidades Sociolaborais Ferrolterra

Convocatoria: Orde do 3 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a confederacións, federacións e ás entidades de iniciativa social, non asociadas nin federadas, sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de asesoramento e formación de persoas con discapacidade na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 (DOG núm. 111 do 13 de xuño de 2019).

Datas de Execución: 13/09/2019 a 15/09/2020

Participantes: 8 persoas con discapacidade (6 homes / 2 mulleres)

Descrición do Proxecto:

Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra  co obxecto de contribuír a mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades sociolaborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

Cada unha das persoas beneficiaras contarán cun itinerario personalizado de apoio a participación social e a inserción laboral que inclúa como mínimo a súa participación en unha ou varias accións adaptadas as súas necesidades específicas, así poderá participar en actividades formativas que inclúan contidos relativos ao incremento das habilidades sociais nas actividades instrumentais da vida diaria (autoxestionarse, iniciativa persoal, toma de decisións), empoderamento da autoestima e autoconcepto (mellora na aparencia persoal, psicomotricidade, autonomía persoal,...) de cara á súa plena inclusión social.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas no centro de COGAMI en Ferrol:

- Formación básica: curso de inglés.

- Alfabetización e competencias clave

- Obradoiro de manualidades consistindo en obradoiro de artes creativas de cara a mellorar as capacidades tanto físicas como mentais a través da creación de pezas ornamentais con diferentes técnicas plásticas adaptadas as necesidades e demandas de cada persoa participante no obradoiro.

As tres actividades formativas traballan, paralelamente, o desenvolvemento de habilidades sociais e instrumentais de cara a promoción de autonomía persoal e capacitación da persoa con discapacidade de cara a adquisición de ferramentas e habilidades sociais para mellorar a súa participación e inserción sociolaboral.

_________________________________

Subvención a entidades sen ánimo de lucro para Programa de recursos integrais de atención personalizada e especializada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade cofinanciada polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE de Galicia 2014-2020.

              

Notificación de resolución:

A Secretaría Xeral de Igualdade en data 15/07/2019 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 05.11.313B.481.2, polo importe de 39.861,94 euros á entidade COGAMI, financiando así a contratación de 6 profesionais para  a realización do servizo “SERVIZO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A MULLER CON DISCAPACIDADE”.

A data do inicio do servizo é o 01/01/2019.

Importe da subvención concedida: 39.861,94 euros.

Duración: 9 meses.

Podes ampliar a información aquí.

___________________________

Curso de apoio loxístico en almacenamento industrial con movemento de cargas en Vigo dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES)

                      

PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL E ECONOMÍA SOCIAL 2014-2020

Convocatoria de axudas económicas para o reforzo da empregabilidade de persoas con discapacidade “Un a Un” – POISES – Ano 2019.


Estas axudas económicas estarán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do citado Programa Operativo, en concreto, no seu obxectivo temático 

9. Prioridade de inversión 

9.1, Obxectivo Específico 

9.1.2 Relativo a aumentar a contratación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social


Axuda concedida: 32.000 €

P0151-2019

Datas de realización:  Inicio: 30/09/2019  e  Fin: 13/12/2019

Lugar: Rúa das Teixugueiras, 15 baixo. Navia (Vigo)

Para ampliar información, preme aquí.

_______________________________________________________

Accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia (AFD)

      

Curso impartido por COGAMI a persoas con discapacidade

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000058-1.

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000061-5

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000059-2

________________________________________

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro para a realización de servizos de interese xeral e social. Programas de Cooperación da Secretaría Xeral de Emprego.

                   

Notificación de resolución:

A Secretaría Xeral de Emprego en data 16/11/2018 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.7, (código de proxecto 201500489), polo importe de 167.040,00 euros á entidade COGAMI, financiando así a contratación de 10 persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización do servizo “SERVIZO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”.

As persoas contratadas ademais mellorarán a súa preparación profesional e adquirirán a experiencia e a práctica profesional a través do desenvolvemento das súas funcións durante un período de 12 meses en 6 dos centros/oficinas de traballo cos que conta a entidade, e nos que se prestan servizos cuxo obxectivo último e conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

De xeito concreto, contrataranse a tres persoas, un/unha Pedagogo/a, un/unha Mestre/a e un/unha Peón de limpeza para o centro de Medelo no Concello de Silleda,  tres persoas máis para o centro de Monteporreiro en Pontevedra, un/unha graduado/a en Logopedia e dous/dúas Coidado-res/as,  un/unha Psicólogo/a para o centro de Mos tamén en Pontevedra, un/unha Coidador/a pa-ra o centro de Fingoi en Lugo, un/unha Traballador/a Social para a oficina de Ourense e un/unha Auxiliar administrativo/a para a oficina de A Coruña.

A data do inicio do servizo é o 05/12/2018.

Importe da subvención concedida: 167.040,00 euros.

Duración: 12 meses.

______________________________________

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa operativo de emprego xuvenil.

                         

A Secretaría Xeral de Emprego en data 01/10/2019 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, polo importe de 34.813,86 euros á entidade COGAMI, financiando así a contratación de 3 persoas mozas desempregadas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “MELLORA DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”.

As persoas contratadas ademais mellorarán a súa preparación profesional e adquiriran experiencia profesional a través do desenvolvemento das súas funcións profesionais durante un período de 7 meses en 3 dos centros de traballo cos que conta a entidade, e  nos que se prestan servizos cuxo obxectivo último e conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

De xeito concreto, contratarase a dúas persoas que desenvolvan tarefas administrativas nas oficinas de Ferrol e Ourense, e outra, para a realización de tarefas de mantemento nos centros de traballo da entidade.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

A data límite para o inicio do servizo é o 15/11/2019

Importe da subvención concedida: 34.813,86  euros.

Duración: 7 meses.

__________________________

Proxecto: Curso formativo en Carretillero con coñecementos de mozo de almacén. Mos (Pontevedra)

                        

Axuda concecida: 20.000 €

P0151-2018

PROGRAMA OPERATIVO EMPREGO XUVENIL (POEJ)

Convocatoria de Axudas Económicas para o Reforzo da Empregabilidade de mocidade con discapacidade “Un por un” - POEJ – Ano 2018.

Estas axudas económicas estarán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do citado Programa Operativo, en concreto no contexto da Garantía Xuvenil (Eixo 5), Obxectivo específico 8.2.2 dirixido a reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación e formación.

Obxectivo xeral:

Mellorar a inserción laboral das persoas novas con discapacidade, mediante a adquisición de capacidades e competencias para lograr a súa inserción ao mercado laboral a través da formación específica e formación na empresa.

________________________________

Programa Operativo de Emprego Xuvenil

                          

Este programa pretende fomentar o emprego xuvenil en Galicia, sobre todo dos colectivos específicos con dificultades de inserción, a través de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro.

COGAMI presentouse a esta convocatoria enmarcada dentro do Programa operativo de emprego xuvenil CCI2014ES05M9OP001 financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, o Ministerio de Empleo y Seguridad Social e mailo Fondo Social Europeo.

Trala resolución, foron contratadas dúas persoas que se incorporarán nos centros de traballo que COGAMI ten en Medelo, Silleda e en Fingoi, Lugo. Estas dúas persoas son menores de 30 anos, están inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a “Mellora dos servizos de atención integral ás persoas con discapacidade”.

Podes descargar aquí o cartel.

Aquí podes descargar a resolución.

____________________________

PROXECTO: Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

           

Convocatoria 2018-2019-2020.

Axuda concedida: 58799,71 €.

Esta actuación enmárcase dentro da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9: “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”.

Resumo do proxecto: podes ampliar a información aquí.

Data de publicación da concesión no DOGA: 28 de novembro de 2018.

NORMA REGULADORA: ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede a súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020.

(Cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).

Órgano concedente: Consellería de Política Social.

_________________________________________

Proxecto: Servizo de Intermediación Laboral. SIL-COGAMI. Implantación dunha nova metodoloxía de traballo base en competencias.

Proxecto cofinanciado por:


Importe total: 84.885, 08

Concedido: 59.419

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: O proxecto ten como obxectivo o deseño, experiementación e validación dunha nova metodoloxía de traballo do Servizo de Intermediación laboral, co obxectivo último de mellorar os procesos de inserción laboral das persoas usuarias do noso servizo de emprego.
Dese modo, serán redefinidas as metodoloxías de acollida no servizo, de orientación para a mellora das competencias persoais, de prospección de emprego e de intermediación laboral. En relación á metodoloxía de orientación laboral, preténdese definir a realización dunha metodoloxía de análise da ocupabilidad en base ao cal elaborar, desenvolver e avaliar un plan de mellora individualizado.

________________________________________________________________________

Proxecto: Accións formativas con realización de prácticas en empresa que respondan ás necesidades do mercado de traballo.

Proxecto cofinanciado por:

Orzamento: 24.060,06 euros

Achega concedida: 20.451,05 euros

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: desenvolvemento de dúas accións formativas impartridas por empresas potencialmente empregadoras, realización de prácticas e competencias transversais para o emprego. Unha vez finalicen as accións formativas, estas reforzaranse cun fortalecemento da prospección do emprego neste ámbito para tratar de acadar un 50% de insercións laborais.

______________________________________

Servizo de atención á muller con discapacidade

Proxecto cofinanciado por:

Orzamento: 429.477,24€

Achega: 39.861,94€

COGAMI desenvolve ao longo do ano o SERVIZO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Á MULLER CON DISCAPACIDADE co obxectivo de dar resposta as necesidades específicas do colectivo a través do desenvolvemento deste servizo que, atendendo á realidade social e á situación obxectiva das mulleres con discapacidade, concentra as accións naquelas esferas que xeran máis factores de exclusión para as mulleres, determinando un menor grao de desenvolvemento persoal e social e unhas menores posibilidades de acceso normalizado ós dereitos, bens e servizos da comunidade. Así, neste servizo prestamos información, orientación e asesoramento, intervención coa persoa e coa familia cando é preciso a intervención coa mesma para que a muller poida acadar os seus obxectivos, intervencións individualizadas e colectivas dirixidas a mellora das habilidades sociais básicas e/ou a mellora de habilidade básicas para o emprego, e accións encamiñadas a que ás mulleres con discapacidade se introduzan no mercado laboral.

Podes ampliar información neste enlace.

ÓRGANO CONCEDENTE: Secretaría Xeral de Igualdade

CRÉDITO ORZAMENTARIO: 910.000 € + 429.477,24€ de ampliación de crédito.

As actuacións desta convocatoria están cofinanciadas polo FSE nunha porcentaxe do 80% no marco do programa operativo FSE GALICIA 2014-2020, obxectivo temático 9, prioridade de investimento 9.3, obxectivo específico 9.3.1 e liña de actuación 120.

_______________________________________

CONVOCATORIA 2019-2020

Procedemento: BS614A

PROXECTO 04-0003. FORMACIÓN PARA O EMPREGO DA PROVINCIA DE A CORUÑA

Axuda concedida: 21.631,00€.

Obxectivo: deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na provincia de A Coruña co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á  autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De maneira concreta, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO 04-0004. FORMACIÓN PARA O EMPREGO. PROVINCIAS DE LUGO E PONTEVEDRA

Axuda concedida: 40.496,33€

Obxectivo: deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Lugo e Pontevedra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á  autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De maneira concreta, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO 04-0005.FORMACIÓN HABILIDADES SOCIOLABORAIS FERROLTERRA.

Axuda concedida: 16.000€

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á  autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De maneira concreta, desenvolveranse os seguintes talleres prelaborais:

______________________________

CONVOCATORIA 2018-2019

Axuda concedida 78.503,46€

            

Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro          

PROXECTO Nº1: Formación en competencias para o emprego. Provincia de A Coruña

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na provincia de A Coruña co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO Nº2: Formación en competencias para o emprego. Provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra.

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

PROXECTO Nº3: Formación habilidades sociolaborais. Ferrolterra.

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes obradoiros prelaborais:

___________________________________

Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro

CONVOCATORIA 2017-2018

Axuda concedida 106.980,05€

PROXECTO Nº1: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. PROVINCIA DE A CORUÑA

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes na provincia da Coruña co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Ferrol.


Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en Ferrol
.


Xestión de almacén, con prácticas en empresas, na comarca do Barbanza.

Persoal de limpeza, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.
Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.

Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en A Coruña.

Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº2: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. PROVINCIAS DE OURENSE, PONTEVEDRA E LUGO

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Loxistica 2.0, con prácticas en empresas, en Mos.

Auxiliar de servizos, con prácticas en empresas, en Vigo.


Informática Básica, en Vilagarcía.
Informática Básica, en Silleda.
Operador de ordenadores, en Verín.

Informática Básica, en Xove.
Informática Básica, en Monforte de Lemos.

Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº3: FORMACIÓN PRELABORAL NO MEDIO RURAL

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes no rural galego co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Obradoiro de coiro en Cuntis.

Informática e técnicas de desenvolvemento autónomo en Xove.

Habilidades sociais e autocoidado en Xove
.

Inglés en Barco de Valdeorras
Cociña en Barco de Valdeorras.


Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais (todas as localidades).

PROXECTO Nº4: FORMACIÓN HABILIDADES SOCIOLABORAIS CORUÑA NORTE

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra e da Coruña co obxecto de contribuír a mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades sociolaborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse os seguintes obradoiros prelaborais:

No Centro de COGAMI en Ferrol:

Obradoiro prelaboral para a adquisición de habilidades sociolaborais: Competencias Clave. Destinado a proporcionar coñecementos e habilidades xerais que melloren a empregabilidade das persoas con discapacidade. Dirixidos a persoas que necesiten unha capacitación e/ou reforzo de coñecementos culturais básicos para atopar un oco no mundo laboral e aínda que a súa discapacidade non é un obstáculo para realizar moitas labores, lles faltan habilidades ou coñecementos para a orientación autónoma da tarefa.

Obradoiro prelaboral de creación artística cuxa finalidade de integrar ó alumnado no mercado laboral ou nalgún Centro Especial de Emprego relacionado cós contidos impartidos. Para elo, trabállanse actividades dirixidas a descubrir, avaliar, adquirir e consolidar ás capacidades  dos alumnos/as nas diferentes técnicas a impartir (reciclado de papel e outros obxectos cotiás, papeis de augas, elaboración artigos artesanais con papel reciclado, etc. ).

Nas instalacións da asociación Grumico na Coruña (o proxecto será xestionado directamente por COGAMI):

Unha acción en forma de obradoiros de informática e competencia social comprenderá a execución de distintas actividades encamiñadas os seguintes obxectivos:

a) Competencias  sociais                                                                  

-Adquirir habilidades básicas a hora de enfrontarse a un proceso  de busca ou selección de emprego igual que para o mesmo desempeño dun emprego: autocoñecemento, autoestima e seguridade nun mesmo, asertividade, habilidades de comunicación verbal e non verbal, manexo do estrés, creatividade,  reforzo de coñecemento sociais e culturais.      

-Definir os nosos obxectivos profesionais e laborais en función da nosa experiencia e formación.

-Deseño do plan de acceso ao emprego. Vías de acceso o emprego, ferramentas de busca e axenda para a busca.

-Aprender técnicas específicas para enfrontarse a un proceso de selección (entrevista, probas psicotécnicas).                                   

-Coñecer aqueles factores que inflúen na empregabilidade. O mercado de traballo local e os servicios públicos de emprego.                       

b) Obradoiro de informática

O obradoiro comprende a execución de distintas actividades encamiñadas á alfabetización dixital:                                             

-Como  crear unha conta de correo electrónico.                              

-Como buscar información  en Google.                                            

-Manexo básico de Word e PowerPoint.                                           

-Elaboración do currículo e carta de presentación.               

-Presentar unha autocandidatura online. Redes profesionais.          

-Recursos na web para a busca de emprego.                                  

Outros contidos a traballar de xeito transversal: habilidades sociais, técnicas de socialización, técnicas de comunicación, autoxestión...

Tamén se realizarán actividades complementarias aos obradoiros que posibiliten a correcta consecución dos obxectivos individuais a través dun seguimento individualizado da evolución e consecución dos obxectivos individuais.

PROXECTO Nº5 : FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. MOS

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes no ámbito de influencia do centro de COGAMI ten en Mos (Comarca do Baixo Miño e zonas limítrofes) co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

De xeito concreto desenvolveranse os seguintes obradoiros prelaborais CRD co que COGAMI conta en MOS, dirixidos a grupos de 8 persoas participantes cunha duración media de 1 hora 10 minutos por sesión:

Obradoiro prelaboral de deseño e elaboración de artigos de agasallo e de decoración. (3 grupos de 8 participantes. Grupo 1: 107,30 horas; grupo2: 33,8 horas, grupo 3: 72,3 horas.)

Obradoiro prelaboral: Horta e xardín. 1 grupo de 8 participantes. 174 horas.


Obradoiro prelaboral de novas tecnoloxías e informática. Competencias básicas e mellora da empregabilidade a través das TICs. (3 grupos de 8 participantes. 109,6 horas o grupo 1, 72,3 horas o grupo 2, e 72,3 horas o grupo tres).

Obradoiro prelaboral. Preparación para obtención da certificación “Microsoft office specialist”. 1 grupo de 8 participantes. 44 horas.
Obradoiro prelaboral. Iniciación á cociña. 3 grupos de 8 participantes. (73,5 horas o grupo 1, 71.16 o grupo  2 e 36.16 o grupo 3)

Obradoiro prelaboral de produción audiovisual. 3 grupos de 8 participantes. (72,33 horas o grupo 1, 106,16 o 2, e 36,17 o 3).

Obradoiro prelaboral: Auxiliar de office e comedor. 1 grupo de 10 participantes. 184,5 horas.

Obradoiro de lavandaría, 1 grupo de 8 participantes. 72,33 horas.

Outros contidos: habilidades sociais, técnicas de socialización, técnicas de comunicación, autoxestión.

Actividades complementarias de atención individualizada que posibiliten a correcta consecución dos obxectivos individuais: Atención e seguimento pedagóxico individualizado (70 horas), terapia ocupacional (62 horas), fisioterapia (124 horas) e logopedia (62 horas).

_________________________________________

CONVOCATORIA 2016-2017

Axuda concedida 88.055,78€

PROXECTO DE FORMACIÓN PRESENCIAL `Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2010´

COGAMI imparte tres proxectos de formación prelaboral nas provincias de Lugo, Pontevedra e A Coruña. Esta actuación enmárcase dentro do `Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2010´, no seu obxectivo 9 `Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación´.

PROXECTO Nº1: Formación prelaboral na provincia de Lugo.

Ten por obxecto mellorar a empregabilidade e participación social a través das habilidades da vida diaria  en tarefas orientadas á autoxestión e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Por isto, realizáronse:

Un obradoiro de tela e papel que iniciou o 7 de xaneiro e finalizou o 28 de setembro de 2016. Impartiuse de luns a venres en horario de 10 a 14 horas no centro de recursos de Fingoi, que está situado na rúa da Luz, 4 en Lugo.
Unha acción de reforzo educativo que iniciou o 4 de xaneiro e finalizará 0 31 de decembro de 2016. De xaneiro a xullo impartiuse de luns a venres en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 18 horas. De setembro a decembro impartiuse de 9 a 15 horas e de 16 a 17:30 horas. Tamén realizouse este obradoiro no centro de recursos de Fingoi, situado na rúa da Luz, nº4 en Lugo, ademais do centro que está situado na rúa Lorenzo Varela, en Monterroso, no espazo cultural Lorenzo Varela.
Un obradoiro de elaboración de produtos artesanais con papel e cartón, iniciando o 7 de xaneiro e finalizando o 30 de xuño, impartido en horario de 16 a 20 horas de luns a venres no espazo cultural, finalizado o 30 de xuño de 2016, e impartido en horario de 16 a 20 horas de luns a venres no espazo cultural Lorenzo Varela, en Monterroso

PROXECTO Nº2: Formación prelaboral na provincia de Pontevedra

Ten como obxecto mellorar a empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Para isto realizáronse estas accións, todas elas no centro de recursos de Mos (Avenida do Rebullón, Puxeiros) e en horario de 10 a 14 horas e de 16 a 18 horas.

Un taller prelaboral de confeccións e bixutería, iniciado o 1 de setembro de 2016 e durará ata o 3 de marzo de 2017.
Un obradoiro prelaboral de informática iniciado o 1 de setembro de 2016 e finalizará o 3 de marzo de 2017.
Un obradoiro de reforzo pedagóxico iniciado o 1 de setembro de 2016 que finalizará o 30 de marzo de 2017.
Terapia ocupacional e fisioterapia, iniciado o 1 de setembro de 2016 para finalizar o 30 de marzo de 2017.

PROXECTO Nº3: Formación Prelaboral na provincia de A Coruña

Ten por obxectivo mellorar a empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades da vida diaria nas tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Realizaranse as seguintes accións:

Dependente de comercio, impartido nas instalacións de COGAMI Ferrol (rúa Sánchez Calviño, 56-58) desde o 17 de outubro de 2016 ata o 10 de xaneiro de 2017, de luns a venres en horario de 9 a 14 horas.
Operario de fábrica agroalimentaria con formación posto de traballo, iniciado o 7 de novembro para finalizar o 12 de decembro de 2016. Impartiuse na Avenida Rosalía de Castro, 12, Montrove, Oleiros, en horario de luns a venres de 9 a 14 horas.

__________

PROXECTOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMIA PERSOAL E APOIO DE PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE E PROXECTOS DE INVESTIMENTO E ADECUACIÓN DE CENTROS E UNIDADES DE ATENCIÓN DESTINADOS A PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE

Axuda concedida: 468.316.43 €.

Estas axudas económicas están financiadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

A través das liñas de actuación III e IV (Liña III: actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade. Liña IV: Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade).