ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (AFD)

Curso Cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Emprego e Seguridad Social

Curso impartido por COGAMI a persoas con discapacidade

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000058-1.

Nº CURSO       ESPECIALIDADE LOCALIDADE HORAS DATAS
2018/000670       ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS A Coruña 448 10/10/2018– 01/03/2019
2018/000674      

ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

Santiago 448 15/10/2018– 05/03/2019
2018/000663      

ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

Ferrol 448 15/10/2018– 06/03/2019
2018/000668      

ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

Cabana de Bergantiños 448 22/10/2018– 13/03/2019

MÓDULOS FORMATIVOS IMPARTIDOS:

Técnicas Administrativas básicas de oficina 150h.

Operacións básicas de comunicación 120h.

Reprodución e arquivo 120h.

Prácticas profesionais non laborais  40h.

MÓDULOS TRANSVERSAIS

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero 10h.
Formación para a igualdade 8h.

_______________________________________________________________

                

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa operativo de emprego xuvenil.

Notificación de resolución:

A secretaría xeral de Emprego en data 22/08/2018 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, polo importe de 47.792,66 euros á entidade COGAMI, equivalente aos custos salariais do/s traballador/es contratado/s, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de dito salario, resultantes da contratación de 4 mozos desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “MELLORA DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

A data do inicio do servizo é 2/10/2018

Importe da subvención concedida: 47.792,66 euros

Duración: 7 meses

__________________________

Proxecto: Curso formativo en Carretillero con coñecementos de mozo de almacén. Mos (Pontevedra)

        

Axuda concecida: 20.000 €

P0151-2018

PROGRAMA OPERATIVO EMPREGO XUVENIL (POEJ)

Convocatoria de Axudas Económicas para o Reforzo da Empregabilidade de mocidade con discapacidade “Un por un” - POEJ – Ano 2018.

Estas axudas económicas estarán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do citado Programa Operativo, en concreto no contexto da Garantía Xuvenil (Eixo 5), Obxectivo específico 8.2.2 dirixido a reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación e formación.

Obxectivo xeral:

Mellorar a inserción laboral das persoas novas con discapacidade, mediante a adquisición de capacidades e competencias para lograr a súa inserción ao mercado laboral a través da formación específica e formación na empresa.

________________________________

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL

       

Este programa pretende fomentar o emprego xuvenil en Galicia, sobre todo dos colectivos específicos con dificultades de inserción, a través de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro.

COGAMI presentouse a esta convocatoria enmarcada dentro do Programa operativo de emprego xuvenil CCI2014ES05M9OP001 financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, o Ministerio de Empleo y Seguridad Social e mailo Fondo Social Europeo.

Trala resolución, foron contratadas dúas persoas que se incorporarán nos centros de traballo que COGAMI ten en Medelo, Silleda e en Fingoi, Lugo. Estas dúas persoas son menores de 30 anos, están inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a “Mellora dos servizos de atención integral ás persoas con discapacidade”.

Podes descargar aquí o cartel.

Aquí podes descargar a resolución.

____________________________

PROXECTO: ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIO LABORAL CON ACOMPAÑAMENTO.

   

Convocatoria 2017-2018.

Axuda Concedida:23.960,83 €.

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9: “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación”.

Resumo do proxecto:

O obxectivo xeral deste proxecto foi o de “Desenvolver itinerarios personalizados de inserción con persoas en situación ou risco de exclusión, preferentemente persoas con discapacidade en situación de especial vulnerabilidade (mulleres, persoas con discapacidade,...)

A través desta iniciativa, incidiuse en mellorar a taxa de actividade do colectivo beneficiario e incrementar o nivel de participación social das persoas participantes.

Para iso, empregouse unha metodoloxía centrada na persoa de cara a adquirir as competencias básicas para a inserción laboral. Desenvolvéronse dinámicas de atención individual e grupal, para fomentar o desenvolvemento autónomo e a interacción social. Puxéronse en marcha círculos de apoio para a procura de emprego, así como accións dirixidas a xestión efectiva de emocións, resolucións de conflitos e/ou normas básicas de convivencia social.

Data de publicación da concesión no DOGA:2 de xuño de 2017.

NORMA REGULADORA: ORDE do 12 de maio de 2017 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018.

(Cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).

Órgano concedente: Consellería de Política Social.

_________________________________________

Proxecto: Servizo de Intermediación Laboral. SIL-COGAMI. Implantación dunha nova metodoloxía de traballo base en competencias.

Proxecto cofinanciado por:


Importe total: 84.885, 08

Concedido: 59.419

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: O proxecto ten como obxectivo o deseño, experiementación e validación dunha nova metodoloxía de traballo do Servizo de Intermediación laboral, co obxectivo último de mellorar os procesos de inserción laboral das persoas usuarias do noso servizo de emprego.
Dese modo, serán redefinidas as metodoloxías de acollida no servizo, de orientación para a mellora das competencias persoais, de prospección de emprego e de intermediación laboral. En relación á metodoloxía de orientación laboral, preténdese definir a realización dunha metodoloxía de análise da ocupabilidad en base ao cal elaborar, desenvolver e avaliar un plan de mellora individualizado.

________________________________________________________________________

Proxecto: Accións formativas con realización de prácticas en empresa que respondan ás necesidades do mercado de traballo.

Proxecto cofinanciado por:

Orzamento: 24.060,06 euros

Achega concedida: 20.451,05 euros

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: desenvolvemento de dúas accións formativas impartridas por empresas potencialmente empregadoras, realización de prácticas e competencias transversais para o emprego. Unha vez finalicen as accións formativas, estas reforzaranse cun fortalecemento da prospección do emprego neste ámbito para tratar de acadar un 50% de insercións laborais.

______________________________________

Proxecto cofinanciado por:

Servizo de atención especializada á muller con discapacidade.

Orzamento: 32.915.10€    

Achega: 27.607,12€ (gastos de persoal)

COGAMI desenvolve ao longo de ano o Servizo de Atención Especializada á Muller con Discapacidade co obxecto de dar resposta ás demandas de atención especializada das mulleres con discapacidade en Galicia, especialmente a aquelas que se atopan en situacións de risco (malos tratos, desemprego, baixos recursos, illamento social,…)

No conxunto das delegacións coas que conta COGAMI, ofrécese este servizo, asesorando individualmente a cada muller que se pon en contacto co servizo (dereitos e exercicio dos mesmos, recursos existentes, axudas, medidas de conciliación da vida familiar e laboral, integración sociolaboral, ...)

Todos aqueles casos de mulleres que se atopan en situación de risco (violencia doméstica, violencia de xénero, illamento, problemas de alcoholismo no ámbito familiar, baixos recursos ...) derívanse directamente aos servizos centrais situados na oficina de Santiago de Compostela. A partir deste momento pásase a un nivel de atención máis especializado, individualizado e personalizado onde as mulleres reciben atención por parte dun equipo interdisciplinar.

DATA DE PUBLICACIÓN DA CONCESIÓN NO DOGA: 31/10/2013
NORMA REGULADORA: RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan para o ano 2012 as axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos Integrais para xestantes e lactantes cofinanciados polo Fondo Social Europeo. (SI427A)

Órgano  Concedente: Secretaría Xeral de Igualdade


Crédito Orzamentario: : 889.777,00 €.

As actuacións desta convocatoria están cofinanciadas ao 80 % con fondos FSE no Programa operativo de Galicia 2007-2013, eixe 2 tema prioritario 71.

_________________________________________

Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro

CONVOCATORIA 2017-2018

PROXECTO Nº1: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. PROVINCIA DE A CORUÑA

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes na provincia da Coruña co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Ferrol.


Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en Ferrol
.


Xestión de almacén, con prácticas en empresas, na comarca do Barbanza.

Persoal de limpeza, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.
Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.

Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en A Coruña.

Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº2: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. PROVINCIAS DE OURENSE, PONTEVEDRA E LUGO

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Loxistica 2.0, con prácticas en empresas, en Mos.

Auxiliar de servizos, con prácticas en empresas, en Vigo.


Informática Básica, en Vilagarcía.
Informática Básica, en Silleda.
Operador de ordenadores, en Verín.

Informática Básica, en Xove.
Informática Básica, en Monforte de Lemos.

Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº3: FORMACIÓN PRELABORAL NO MEDIO RURAL

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes no rural galego co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Obradoiro de coiro en Cuntis.

Informática e técnicas de desenvolvemento autónomo en Xove.

Habilidades sociais e autocoidado en Xove
.

Inglés en Barco de Valdeorras
Cociña en Barco de Valdeorras.


Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais (todas as localidades).

PROXECTO Nº4: FORMACIÓN HABILIDADES SOCIOLABORAIS CORUÑA NORTE

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra e da Coruña co obxecto de contribuír a mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades sociolaborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse os seguintes obradoiros prelaborais:

No Centro de COGAMI en Ferrol:

Obradoiro prelaboral para a adquisición de habilidades sociolaborais: Competencias Clave. Destinado a proporcionar coñecementos e habilidades xerais que melloren a empregabilidade das persoas con discapacidade. Dirixidos a persoas que necesiten unha capacitación e/ou reforzo de coñecementos culturais básicos para atopar un oco no mundo laboral e aínda que a súa discapacidade non é un obstáculo para realizar moitas labores, lles faltan habilidades ou coñecementos para a orientación autónoma da tarefa.

Obradoiro prelaboral de creación artística cuxa finalidade de integrar ó alumnado no mercado laboral ou nalgún Centro Especial de Emprego relacionado cós contidos impartidos. Para elo, trabállanse actividades dirixidas a descubrir, avaliar, adquirir e consolidar ás capacidades  dos alumnos/as nas diferentes técnicas a impartir (reciclado de papel e outros obxectos cotiás, papeis de augas, elaboración artigos artesanais con papel reciclado, etc. ).

Nas instalacións da asociación Grumico na Coruña (o proxecto será xestionado directamente por COGAMI):

Unha acción en forma de obradoiros de informática e competencia social comprenderá a execución de distintas actividades encamiñadas os seguintes obxectivos:

a) Competencias  sociais                                                                  

-Adquirir habilidades básicas a hora de enfrontarse a un proceso  de busca ou selección de emprego igual que para o mesmo desempeño dun emprego: autocoñecemento, autoestima e seguridade nun mesmo, asertividade, habilidades de comunicación verbal e non verbal, manexo do estrés, creatividade,  reforzo de coñecemento sociais e culturais.      

-Definir os nosos obxectivos profesionais e laborais en función da nosa experiencia e formación.

-Deseño do plan de acceso ao emprego. Vías de acceso o emprego, ferramentas de busca e axenda para a busca.

-Aprender técnicas específicas para enfrontarse a un proceso de selección (entrevista, probas psicotécnicas).                                   

-Coñecer aqueles factores que inflúen na empregabilidade. O mercado de traballo local e os servicios públicos de emprego.                       

b) Obradoiro de informática

O obradoiro comprende a execución de distintas actividades encamiñadas á alfabetización dixital:                                             

-Como  crear unha conta de correo electrónico.                              

-Como buscar información  en Google.                                            

-Manexo básico de Word e PowerPoint.                                           

-Elaboración do currículo e carta de presentación.               

-Presentar unha autocandidatura online. Redes profesionais.          

-Recursos na web para a busca de emprego.                                  

Outros contidos a traballar de xeito transversal: habilidades sociais, técnicas de socialización, técnicas de comunicación, autoxestión...

Tamén se realizarán actividades complementarias aos obradoiros que posibiliten a correcta consecución dos obxectivos individuais a través dun seguimento individualizado da evolución e consecución dos obxectivos individuais.

PROXECTO Nº5 : FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. MOS

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes no ámbito de influencia do centro de COGAMI ten en Mos (Comarca do Baixo Miño e zonas limítrofes) co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

De xeito concreto desenvolveranse os seguintes obradoiros prelaborais CRD co que COGAMI conta en MOS, dirixidos a grupos de 8 persoas participantes cunha duración media de 1 hora 10 minutos por sesión:

Obradoiro prelaboral de deseño e elaboración de artigos de agasallo e de decoración. (3 grupos de 8 participantes. Grupo 1: 107,30 horas; grupo2: 33,8 horas, grupo 3: 72,3 horas.)

Obradoiro prelaboral: Horta e xardín. 1 grupo de 8 participantes. 174 horas.


Obradoiro prelaboral de novas tecnoloxías e informática. Competencias básicas e mellora da empregabilidade a través das TICs. (3 grupos de 8 participantes. 109,6 horas o grupo 1, 72,3 horas o grupo 2, e 72,3 horas o grupo tres).

Obradoiro prelaboral. Preparación para obtención da certificación “Microsoft office specialist”. 1 grupo de 8 participantes. 44 horas.
Obradoiro prelaboral. Iniciación á cociña. 3 grupos de 8 participantes. (73,5 horas o grupo 1, 71.16 o grupo  2 e 36.16 o grupo 3)

Obradoiro prelaboral de produción audiovisual. 3 grupos de 8 participantes. (72,33 horas o grupo 1, 106,16 o 2, e 36,17 o 3).

Obradoiro prelaboral: Auxiliar de office e comedor. 1 grupo de 10 participantes. 184,5 horas.

Obradoiro de lavandaría, 1 grupo de 8 participantes. 72,33 horas.

Outros contidos: habilidades sociais, técnicas de socialización, técnicas de comunicación, autoxestión.

Actividades complementarias de atención individualizada que posibiliten a correcta consecución dos obxectivos individuais: Atención e seguimento pedagóxico individualizado (70 horas), terapia ocupacional (62 horas), fisioterapia (124 horas) e logopedia (62 horas).

_________________________________________

CONVOCATORIA 2016-2017

PROXECTO DE FORMACIÓN PRESENCIAL `Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2010´

COGAMI imparte tres proxectos de formación prelaboral nas provincias de Lugo, Pontevedra e A Coruña. Esta actuación enmárcase dentro do `Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2010´, no seu obxectivo 9 `Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación´.

PROXECTO Nº1: Formación prelaboral na provincia de Lugo.

Ten por obxecto mellorar a empregabilidade e participación social a través das habilidades da vida diaria  en tarefas orientadas á autoxestión e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Por isto, realizáronse:

Un obradoiro de tela e papel que iniciou o 7 de xaneiro e finalizou o 28 de setembro de 2016. Impartiuse de luns a venres en horario de 10 a 14 horas no centro de recursos de Fingoi, que está situado na rúa da Luz, 4 en Lugo.
Unha acción de reforzo educativo que iniciou o 4 de xaneiro e finalizará 0 31 de decembro de 2016. De xaneiro a xullo impartiuse de luns a venres en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 18 horas. De setembro a decembro impartiuse de 9 a 15 horas e de 16 a 17:30 horas. Tamén realizouse este obradoiro no centro de recursos de Fingoi, situado na rúa da Luz, nº4 en Lugo, ademais do centro que está situado na rúa Lorenzo Varela, en Monterroso, no espazo cultural Lorenzo Varela.
Un obradoiro de elaboración de produtos artesanais con papel e cartón, iniciando o 7 de xaneiro e finalizando o 30 de xuño, impartido en horario de 16 a 20 horas de luns a venres no espazo cultural, finalizado o 30 de xuño de 2016, e impartido en horario de 16 a 20 horas de luns a venres no espazo cultural Lorenzo Varela, en Monterroso

PROXECTO Nº2: Formación prelaboral na provincia de Pontevedra

Ten como obxecto mellorar a empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Para isto realizáronse estas accións, todas elas no centro de recursos de Mos (Avenida do Rebullón, Puxeiros) e en horario de 10 a 14 horas e de 16 a 18 horas.

Un taller prelaboral de confeccións e bixutería, iniciado o 1 de setembro de 2016 e durará ata o 3 de marzo de 2017.
Un obradoiro prelaboral de informática iniciado o 1 de setembro de 2016 e finalizará o 3 de marzo de 2017.
Un obradoiro de reforzo pedagóxico iniciado o 1 de setembro de 2016 que finalizará o 30 de marzo de 2017.
Terapia ocupacional e fisioterapia, iniciado o 1 de setembro de 2016 para finalizar o 30 de marzo de 2017.

PROXECTO Nº3: Formación Prelaboral na provincia de A Coruña

Ten por obxectivo mellorar a empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades da vida diaria nas tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Realizaranse as seguintes accións:

Dependente de comercio, impartido nas instalacións de COGAMI Ferrol (rúa Sánchez Calviño, 56-58) desde o 17 de outubro de 2016 ata o 10 de xaneiro de 2017, de luns a venres en horario de 9 a 14 horas.
Operario de fábrica agroalimentaria con formación posto de traballo, iniciado o 7 de novembro para finalizar o 12 de decembro de 2016. Impartiuse na Avenida Rosalía de Castro, 12, Montrove, Oleiros, en horario de luns a venres de 9 a 14 horas.

__________

PROXECTOS DE ATENCIÓN Á DEPENDENCIA E AUTONOMÍA PERSOAL, ATENCIÓN TEMPERÁ, INVESTIMENTOS E TRANSPORTE ADAPTADO

Axuda concedida: 400.633,59 €

Convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a renda das persoas físicas.

Estas axudas económicas están financiadas pola Xunta de Galicia a través dos fondos do 0,7% do IRPF da declaración da renda procedentes das persoas contribuíntes que marcaron o cadro de “Actividades de interese xeral consideradas de interese social”.