Proxecto: Servizo de Intermediación Laboral. SIL-COGAMI. Implantación dunha nova metodoloxía de traballo base en competencias.

Proxecto cofinanciado por:


Importe total: 84.885, 08

Concedido: 59.419

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: O proxecto ten como obxectivo o deseño, experiementación e validación dunha nova metodoloxía de traballo do Servizo de Intermediación laboral, co obxectivo último de mellorar os procesos de inserción laboral das persoas usuarias do noso servizo de emprego.
Dese modo, serán redefinidas as metodoloxías de acollida no servizo, de orientación para a mellora das competencias persoais, de prospección de emprego e de intermediación laboral. En relación á metodoloxía de orientación laboral, preténdese definir a realización dunha metodoloxía de análise da ocupabilidad en base ao cal elaborar, desenvolver e avaliar un plan de mellora individualizado.

Proxecto: Accións formativas con realización de prácticas en empresa que respondan ás necesidades do mercado de traballo.

Proxecto cofinanciado por:

Orzamento: 24.060,06 euros

Achega concedida: 20.451,05 euros

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: desenvolvemento de dúas accións formativas impartridas por empresas potencialmente empregadoras, realización de prácticas e competencias transversais para o emprego. Unha vez finalicen as accións formativas, estas reforzaranse cun fortalecemento da prospección do emprego neste ámbito para tratar de acadar un 50% de insercións laborais.

______________________________________

Proxecto cofinanciado por:

Servizo de atención especializada á muller con discapacidade.

Orzamento: 32.915.10€    

Achega: 27.607,12€ (gastos de persoal)

COGAMI desenvolve ao longo de ano o Servizo de Atención Especializada á Muller con Discapacidade co obxecto de dar resposta ás demandas de atención especializada das mulleres con discapacidade en Galicia, especialmente a aquelas que se atopan en situacións de risco (malos tratos, desemprego, baixos recursos, illamento social,…)

No conxunto das delegacións coas que conta COGAMI, ofrécese este servizo, asesorando individualmente a cada muller que se pon en contacto co servizo (dereitos e exercicio dos mesmos, recursos existentes, axudas, medidas de conciliación da vida familiar e laboral, integración sociolaboral, ...)

Todos aqueles casos de mulleres que se atopan en situación de risco (violencia doméstica, violencia de xénero, illamento, problemas de alcoholismo no ámbito familiar, baixos recursos ...) derívanse directamente aos servizos centrais situados na oficina de Santiago de Compostela. A partir deste momento pásase a un nivel de atención máis especializado, individualizado e personalizado onde as mulleres reciben atención por parte dun equipo interdisciplinar.

DATA DE PUBLICACIÓN DA CONCESIÓN NO DOGA: 31/10/2013
NORMA REGULADORA: RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convocan para o ano 2012 as axudas e subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas para mulleres e recursos Integrais para xestantes e lactantes cofinanciados polo Fondo Social Europeo. (SI427A)

Órgano  Concedente: Secretaría Xeral de Igualdade


Crédito Orzamentario: : 889.777,00 €.

As actuacións desta convocatoria están cofinanciadas ao 80 % con fondos FSE no Programa operativo de Galicia 2007-2013, eixe 2 tema prioritario 71