ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA (AFD)

Curso Cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Emprego e Seguridad Social

Curso impartido por COGAMI a persoas con discapacidade

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000058-1.

Nº CURSO ESPECIALIDADE LOCALIDADE HORAS DATAS
2018/000670 ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS A Coruña 448 10/10/2018– 01/03/2019
2018/000674

ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

Santiago 448 15/10/2018– 05/03/2019
2018/000663

ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

Ferrol 448 15/10/2018– 06/03/2019
2018/000668

ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS

Cabana de Bergantiños 448 22/10/2018– 13/03/2019

MÓDULOS FORMATIVOS IMPARTIDOS:

Técnicas Administrativas básicas de oficina 150h.

Operacións básicas de comunicación 120h.

Reprodución e arquivo 120h.

Prácticas profesionais non laborais  40h.

MÓDULOS TRANSVERSAIS

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero 10h.
Formación para a igualdade 8h.

Nº CURSO ESPECIALIDADE LOCALIDADE HORAS DATAS
2018/000664 ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA       RELACIÓN CO CLIENTE FERROL 818 07/03/2019 – 25/09/2019

MÓDULOS FORMATIVOS IMPARTIDOS:

Técnicas de recepción e comunicación: 90h.

Operacións administrativas comerciais: 160h.

Gravación de datos: 90h.

Xestión de Arquivos: 60h.

Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente: 90

Ofimática: 190

Prácticas profesionais non laborais: 120h.

MÓDULOS TRANSVERSAIS

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero 10h.
Formación para a igualdade 8h.

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000061-5

Nº CURSO ESPECIALIDADE LOCALIDADE HORAS DATA
2018/000619 ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS Pontevedra 448 20/11/2018 – 11/04/2019
2018/000751 ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS Vigo 448 26/11/2018 – 17/04/2019

MÓDULOS FORMATIVOS IMPARTIDOS:

Técnicas Administrativas básicas de oficina 150h.

Operacións básicas de comunicación 120h.

Reprodución e arquivo 120h.

Prácticas profesionais non laborais  40h.

MÓDULOS TRANSVERSAIS

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero 10h.
Formación para a igualdade 8h.

RELACIÓN DE CURSOS AFD EXPEDIENTE 2018/000059-2

Nº CURSO ESPECIALIDADE LOCALIDADE HORAS DATA
2018/000694 ADGG0408 OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS Lugo 448 10/12/2018 – 25/04/2019

MÓDULOS FORMATIVOS IMPARTIDOS:

Técnicas Administrativas básicas de oficina 150h.

Operacións básicas de comunicación 120h.

Reprodución e arquivo 120h.

Prácticas profesionais non laborais  40h.

MÓDULOS TRANSVERSAIS

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero 10h.
Formación para a igualdade 8h.

Nº CURSO ESPECIALIDADE LOCALIDADE HORAS DATA
2018/000692 AGAO0108 Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería Lugo 348 03/12/2018  - 20/03/2019

MÓDULOS FORMATIVOS IMPARTIDOS:

Operacións básicas en viveiros e centros de Xardinería: 90h.

Operacións básicas para a instalación de xardíns, parques e zonas verdes: 90h.

Operacións básicas para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes: 70h.

Prácticas profesionais non laborais. 80h.

MÓDULOS TRANSVERSAIS

Inserción laboral, sensibilización medioambiental e na igualdade de xénero 10h.
Formación para a igualdade 8h.

________________________________________

                                           

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro para a realización de servizos de interese xeral e social. Programas de Cooperación da Secretaría Xeral de Emprego.

Notificación de resolución:

A Secretaría Xeral de Emprego en data 19/12/2017 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.7, (código de proxecto 201500489), polo importe de 74.484,00 euros á entidade COGAMI, financiando así a contratación de 4 persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero para a realización do servizo “SERVIZO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”.

As persoas contratadas ademais mellorarán a súa preparación profesional e adquirirán a experiencia e a práctica profesional a través do desenvolvemento das súas funcións durante un período de 12 meses en 4 dos centros de traballo cos que conta a entidade, e nos que se prestan servizos cuxo obxectivo último e conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

De xeito concreto, contratarase a un/ha educador/a social para o centro de Medelo no Concello de Silleda, a dúas persoas graduadas en Psicoloxía e/ou Psicopedagoxía para os centros de Monteporreiro e Mos en Pontevedra e a un/ha Traballador/a Social para a oficina de Ourense.

A data do inicio do servizo é o 31/12/2017.

Importe da subvención concedida: 74.484,00 euros.

Duración: 12 meses.

__________________________________________

               

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro para a realización de servizos de interese xeral e social. Programas de Cooperación da Secretaría Xeral de Emprego.

Notificación de resolución:

A Secretaría Xeral de Emprego en data 16/11/2018 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.7, (código de proxecto 201500489), polo importe de 167.040,00 euros á entidade COGAMI, financiando así a contratación de 10 persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización do servizo “SERVIZO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”.

As persoas contratadas ademais mellorarán a súa preparación profesional e adquirirán a experiencia e a práctica profesional a través do desenvolvemento das súas funcións durante un período de 12 meses en 6 dos centros/oficinas de traballo cos que conta a entidade, e nos que se prestan servizos cuxo obxectivo último e conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

De xeito concreto, contrataranse a tres persoas, un/unha Pedagogo/a, un/unha Mestre/a e un/unha Peón de limpeza para o centro de Medelo no Concello de Silleda,  tres persoas máis para o centro de Monteporreiro en Pontevedra, un/unha graduado/a en Logopedia e dous/dúas Coidado-res/as,  un/unha Psicólogo/a para o centro de Mos tamén en Pontevedra, un/unha Coidador/a pa-ra o centro de Fingoi en Lugo, un/unha Traballador/a Social para a oficina de Ourense e un/unha Auxiliar administrativo/a para a oficina de A Coruña.

A data do inicio do servizo é o 05/12/2018.

Importe da subvención concedida: 167.040,00 euros.

Duración: 12 meses.

______________________________________

                

Subvención para a contratación de traballadores desempregados polas entidades sen ánimo de lucro. Programa operativo de emprego xuvenil.

Notificación de resolución:

A secretaría xeral de Emprego en data 22/08/2018 ditou resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo á aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, polo importe de 47.792,66 euros á entidade COGAMI, financiando así a contratación de 4 persoas mozas desempregadas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “MELLORA DOS SERVIZOS DE ATENCIÓN INTEGRAL ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE”.

As persoas contratadas ademais mellorarán a súa preparación profesional e adquirirán experiencia profesional a través do desenvolvemento das súas funcións profesionais durante un período de 7 meses en 4 dos centros de traballo cos que conta a entidade, nos que se prestan servizos cuxo obxectivo último e conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

De xeito concreto contratarase a un monitor/a de actividades deportivas para o centro de Medelo no concello de Silleda, a unha persoa graduada en Psicoloxía para o centro de Monteporreiro en Pontevedra, a unha persoa que desenvolva funcións de auxiliar de servizos xerais para o centro de Fingoi en Lugo e a un coidador/a para o centro de Mos.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

A data do inicio do servizo é 2/10/2018

Importe da subvención concedida: 47.792,66 euros

Duración: 7 meses

__________________________

Proxecto: Curso formativo en Carretillero con coñecementos de mozo de almacén. Mos (Pontevedra)

        

Axuda concecida: 20.000 €

P0151-2018

PROGRAMA OPERATIVO EMPREGO XUVENIL (POEJ)

Convocatoria de Axudas Económicas para o Reforzo da Empregabilidade de mocidade con discapacidade “Un por un” - POEJ – Ano 2018.

Estas axudas económicas estarán cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do citado Programa Operativo, en concreto no contexto da Garantía Xuvenil (Eixo 5), Obxectivo específico 8.2.2 dirixido a reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais das persoas novas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación e formación.

Obxectivo xeral:

Mellorar a inserción laboral das persoas novas con discapacidade, mediante a adquisición de capacidades e competencias para lograr a súa inserción ao mercado laboral a través da formación específica e formación na empresa.

________________________________

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL

       

Este programa pretende fomentar o emprego xuvenil en Galicia, sobre todo dos colectivos específicos con dificultades de inserción, a través de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro.

COGAMI presentouse a esta convocatoria enmarcada dentro do Programa operativo de emprego xuvenil CCI2014ES05M9OP001 financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, o Ministerio de Empleo y Seguridad Social e mailo Fondo Social Europeo.

Trala resolución, foron contratadas dúas persoas que se incorporarán nos centros de traballo que COGAMI ten en Medelo, Silleda e en Fingoi, Lugo. Estas dúas persoas son menores de 30 anos, están inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a “Mellora dos servizos de atención integral ás persoas con discapacidade”.

Podes descargar aquí o cartel.

Aquí podes descargar a resolución.

____________________________

PROXECTO: SERVIZO DE INCLUSIÓN E TRANSICIÓN AO EMPREGO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE

           

Convocatoria 2018-2019-2020.

Axuda concedida: 58799,71 €.

Esta actuación enmárcase dentro da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9: “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”.

Resumo do proxecto:

O obxectivo xeral deste proxecto é o de “Mellorar a inclusión sociolaboral das persoas con discapacidade”.

A través desta iniciativa, incidirase en fomentar o uso das novas tecnoloxías de comunicación como ferramentas innovadoras para a busca de emprego, en favorecer a adquisición de habilidades sociais e de comunicación para o emprego e en mellorar a capacitación das persoas con discapacidade con menos oportunidades.

Para iso, empregarase unha metodoloxía de atención centrada na persoa de cara a adquirir as competencias básicas para a inserción laboral.

Os resultados cualitativos esperados son:

- Atender a 57 persoas con discapacidade ao longo do periodo subvencionable.

- 35 persoas con discapacidade cun mínimo de 6 actuación no servizo de apoio á inclusión e transición ao emprego.

- 232 actuación como mínimo durante o periodo subvencionable
.

- Participación en 16 procesos selectivos.

- 7 insercións laborais.

Data de publicación da concesión no DOGA: 28 de novembro de 2018.

NORMA REGULADORA: ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede a súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020.

(Cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).

Órgano concedente: Consellería de Política Social.

_________________________________________

Proxecto: Servizo de Intermediación Laboral. SIL-COGAMI. Implantación dunha nova metodoloxía de traballo base en competencias.

Proxecto cofinanciado por:


Importe total: 84.885, 08

Concedido: 59.419

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: O proxecto ten como obxectivo o deseño, experiementación e validación dunha nova metodoloxía de traballo do Servizo de Intermediación laboral, co obxectivo último de mellorar os procesos de inserción laboral das persoas usuarias do noso servizo de emprego.
Dese modo, serán redefinidas as metodoloxías de acollida no servizo, de orientación para a mellora das competencias persoais, de prospección de emprego e de intermediación laboral. En relación á metodoloxía de orientación laboral, preténdese definir a realización dunha metodoloxía de análise da ocupabilidad en base ao cal elaborar, desenvolver e avaliar un plan de mellora individualizado.

________________________________________________________________________

Proxecto: Accións formativas con realización de prácticas en empresa que respondan ás necesidades do mercado de traballo.

Proxecto cofinanciado por:

Orzamento: 24.060,06 euros

Achega concedida: 20.451,05 euros

Esta actuación enmárcase dentro do Programa Operativo de Inclusión Social e Economía Social 2014-2020 (POISES), en concreto no seu obxectivo temático operativo 9: promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Resumo do proxecto: desenvolvemento de dúas accións formativas impartridas por empresas potencialmente empregadoras, realización de prácticas e competencias transversais para o emprego. Unha vez finalicen as accións formativas, estas reforzaranse cun fortalecemento da prospección do emprego neste ámbito para tratar de acadar un 50% de insercións laborais.

______________________________________

Proxecto cofinanciado por:

SERVIZO DE ATENCIÓN Á MULLER CON DISCAPACIDADE

Orzamento: 429.477,24€

Achega: 39.861,94€

COGAMI desenvolve ao longo do ano o SERVIZO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA Á MULLER CON DISCAPACIDADE co obxectivo de dar resposta as necesidades específicas do colectivo a través do desenvolvemento deste servizo que, atendendo á realidade social e á situación obxectiva das mulleres con discapacidade, concentra as accións naquelas esferas que xeran máis factores de exclusión para as mulleres, determinando un menor grao de desenvolvemento persoal e social e unhas menores posibilidades de acceso normalizado ós dereitos, bens e servizos da comunidade. Así, neste servizo prestamos información, orientación e asesoramento, intervención coa persoa e coa familia cando é preciso a intervención coa mesma para que a muller poida acadar os seus obxectivos, intervencións individualizadas e colectivas dirixidas a mellora das habilidades sociais básicas e/ou a mellora de habilidade básicas para o emprego, e accións encamiñadas a que ás mulleres con discapacidade se introduzan no mercado laboral.

OBXECTIVOS:

Obxectivo: dar resposta ás demandas de atención especializada ás mulleres con discapacidade en Galicia especialmente ás que se atopen en situacións de risco (situacións de violencia, desemprego, baixos recursos, illamento social,...) A través do desenvolvemento dunha atención

integral ás mulleres con discapacidade para contribuír á consecución dos seus obxectivos vitais, mediante o deseño, implementación e avaliación de plans personalizados de integración co obxecto de mellorar o seu grado de autonomía persoal e de participación social e/ou

laboral.

Obxectivos específicos: previr situacións de abuso cara as mulleres con discapacidade fomentando a súa participación social; dotar ás mulleres de recursos persoais suficientes para afrontar situacións de abuso; empoderamento das mulleres para o desenvolvemento dunha vida

autónoma; promover a activación cara a busca de emprego.

Obxectivo operativo: un mínimo de 74 mulleres beneficiarias, das que 45 teñan un mínimo de 6 intervencións.

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Número de mulleres participantes: 74

2. Resultados esperados:

- 100 % de consultas resoltas respecto das recibidas.

- 100 %  de intervencións sociais realizadas relacionadas coa violencia de xénero en relación as intervencións demandadas.

- 100 % de mulleres beneficiarias contan cun proxecto de atención individual

- 60 % de mulleres participantes que participan polo menos en 6 accións presenciais

- 60 % de mulleres participantes que acadan o 80% dos seus obxectivos individuais

DATA DE PUBLICACIÓN DE CONCESIÓN NO DOG: 24/07/2019

NORMA REGULADORA: RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria no ano 2019.

ÓRGANO CONCEDENTE: Secretaría Xeral de Igualdade

CRÉDITO ORZAMENTARIO: 910.000 € + 429.477,24€ de ampliación de crédito.

As actuacións desta convocatoria están cofinanciadas polo FSE nunha porcentaxe do 80% no marco do programa operativo FSE GALICIA 2014-2020, obxectivo temático 9, prioridade de investimento 9.3, obxectivo específico 9.3.1 e liña de actuación 120.

_______________________________________

            

Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro          

CONVOCATORIA 2018-2019

PROXECTO Nº1: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA O EMPREGO. PROVINCIA DE A CORUÑA

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na provincia de A Coruña co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

- Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Ferrol.

- Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en Ferrol.

- Controlador de accesos, con prácticas en empresas en A Coruña.

- Elaboración de produtos alimentarios en A Coruña. A parte práctica da acción desenvolverase en Hornos Lamastelle (Oleiros).

- Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.

- Operador de carretilla elevadora, en Santiago de Compostela.

- Informática Básica, en Sigüeiro.

- Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Boiro.

- Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº2: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA O EMPREGO. PROVINCIAS DE LUGO, OURENSE E PONTEVEDRA

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

- Acompañante de transporte adaptado, con prácticas en empresas en Ponteareas.

- Ofimática, en Ourense.

- Informática básica, en Vilalba.

- Competencias clave, en Vigo.

- Competencias clave, en Lugo.

- Ofimática, en Ourense.

- Ofimática básica, en Moaña.

- Auxiliar de servizos, con prácticas en empresa en Vigo.

- Caixeiro, con prácticas en empresa en Carballiño.

- Alfabetización dixital, en Lugo.

- Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais

PROXECTO Nº3: FORMACIÓN HABILIDADES SOCIOLABORAIS. FERROLTERRA.

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra co obxecto de mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes obradoiros prelaborais:

- Obradoiro de competencias clave, en Ferrol.

- Obradoiro de creación artística, en Ferrol.

- Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

___________________________________

Fondo Social Europeo

O FSE inviste no teu futuro

CONVOCATORIA 2017-2018

PROXECTO Nº1: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. PROVINCIA DE A CORUÑA

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes na provincia da Coruña co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Ferrol.


Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en Ferrol
.


Xestión de almacén, con prácticas en empresas, na comarca do Barbanza.

Persoal de limpeza, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.
Xestión de almacén, con prácticas en empresas, en Santiago de Compostela.

Persoal de Limpeza, con prácticas en empresas, en A Coruña.

Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº2: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. PROVINCIAS DE OURENSE, PONTEVEDRA E LUGO

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes nas provincias de Ourense, Pontevedra e Lugo co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

As accións formativas contempladas neste proxecto inclúen unha carga horaria relevante de formación práctica no que podería ser un futuro posto de traballo das persoas participantes.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Loxistica 2.0, con prácticas en empresas, en Mos.

Auxiliar de servizos, con prácticas en empresas, en Vigo.


Informática Básica, en Vilagarcía.
Informática Básica, en Silleda.
Operador de ordenadores, en Verín.

Informática Básica, en Xove.
Informática Básica, en Monforte de Lemos.

Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais.

PROXECTO Nº3: FORMACIÓN PRELABORAL NO MEDIO RURAL

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes no rural galego co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse as seguintes accións formativas:

Obradoiro de coiro en Cuntis.

Informática e técnicas de desenvolvemento autónomo en Xove.

Habilidades sociais e autocoidado en Xove
.

Inglés en Barco de Valdeorras
Cociña en Barco de Valdeorras.


Deseño e seguimento de itinerarios formativos individuais (todas as localidades).

PROXECTO Nº4: FORMACIÓN HABILIDADES SOCIOLABORAIS CORUÑA NORTE

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con discapacidade maiores de idade residentes na comarca de Ferrolterra e da Coruña co obxecto de contribuír a mellorar a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades sociolaborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

De xeito concreto, desenvolveranse os seguintes obradoiros prelaborais:

No Centro de COGAMI en Ferrol:

Obradoiro prelaboral para a adquisición de habilidades sociolaborais: Competencias Clave. Destinado a proporcionar coñecementos e habilidades xerais que melloren a empregabilidade das persoas con discapacidade. Dirixidos a persoas que necesiten unha capacitación e/ou reforzo de coñecementos culturais básicos para atopar un oco no mundo laboral e aínda que a súa discapacidade non é un obstáculo para realizar moitas labores, lles faltan habilidades ou coñecementos para a orientación autónoma da tarefa.

Obradoiro prelaboral de creación artística cuxa finalidade de integrar ó alumnado no mercado laboral ou nalgún Centro Especial de Emprego relacionado cós contidos impartidos. Para elo, trabállanse actividades dirixidas a descubrir, avaliar, adquirir e consolidar ás capacidades  dos alumnos/as nas diferentes técnicas a impartir (reciclado de papel e outros obxectos cotiás, papeis de augas, elaboración artigos artesanais con papel reciclado, etc. ).

Nas instalacións da asociación Grumico na Coruña (o proxecto será xestionado directamente por COGAMI):

Unha acción en forma de obradoiros de informática e competencia social comprenderá a execución de distintas actividades encamiñadas os seguintes obxectivos:

a) Competencias  sociais                                                                  

-Adquirir habilidades básicas a hora de enfrontarse a un proceso  de busca ou selección de emprego igual que para o mesmo desempeño dun emprego: autocoñecemento, autoestima e seguridade nun mesmo, asertividade, habilidades de comunicación verbal e non verbal, manexo do estrés, creatividade,  reforzo de coñecemento sociais e culturais.      

-Definir os nosos obxectivos profesionais e laborais en función da nosa experiencia e formación.

-Deseño do plan de acceso ao emprego. Vías de acceso o emprego, ferramentas de busca e axenda para a busca.

-Aprender técnicas específicas para enfrontarse a un proceso de selección (entrevista, probas psicotécnicas).                                   

-Coñecer aqueles factores que inflúen na empregabilidade. O mercado de traballo local e os servicios públicos de emprego.                       

b) Obradoiro de informática

O obradoiro comprende a execución de distintas actividades encamiñadas á alfabetización dixital:                                             

-Como  crear unha conta de correo electrónico.                              

-Como buscar información  en Google.                                            

-Manexo básico de Word e PowerPoint.                                           

-Elaboración do currículo e carta de presentación.               

-Presentar unha autocandidatura online. Redes profesionais.          

-Recursos na web para a busca de emprego.                                  

Outros contidos a traballar de xeito transversal: habilidades sociais, técnicas de socialización, técnicas de comunicación, autoxestión...

Tamén se realizarán actividades complementarias aos obradoiros que posibiliten a correcta consecución dos obxectivos individuais a través dun seguimento individualizado da evolución e consecución dos obxectivos individuais.

PROXECTO Nº5 : FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA O EMPREGO. MOS

Obxectivo: Deseño e desenvolvemento de itinerarios formativos individuais dirixidos a persoas con Discapacidade maiores de idade residentes no ámbito de influencia do centro de COGAMI ten en Mos (Comarca do Baixo Miño e zonas limítrofes) co obxecto de mellorar  a súa empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades socio laborais, das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas a autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e socias das persoas beneficiarias.

De xeito concreto desenvolveranse os seguintes obradoiros prelaborais CRD co que COGAMI conta en MOS, dirixidos a grupos de 8 persoas participantes cunha duración media de 1 hora 10 minutos por sesión:

Obradoiro prelaboral de deseño e elaboración de artigos de agasallo e de decoración. (3 grupos de 8 participantes. Grupo 1: 107,30 horas; grupo2: 33,8 horas, grupo 3: 72,3 horas.)

Obradoiro prelaboral: Horta e xardín. 1 grupo de 8 participantes. 174 horas.


Obradoiro prelaboral de novas tecnoloxías e informática. Competencias básicas e mellora da empregabilidade a través das TICs. (3 grupos de 8 participantes. 109,6 horas o grupo 1, 72,3 horas o grupo 2, e 72,3 horas o grupo tres).

Obradoiro prelaboral. Preparación para obtención da certificación “Microsoft office specialist”. 1 grupo de 8 participantes. 44 horas.
Obradoiro prelaboral. Iniciación á cociña. 3 grupos de 8 participantes. (73,5 horas o grupo 1, 71.16 o grupo  2 e 36.16 o grupo 3)

Obradoiro prelaboral de produción audiovisual. 3 grupos de 8 participantes. (72,33 horas o grupo 1, 106,16 o 2, e 36,17 o 3).

Obradoiro prelaboral: Auxiliar de office e comedor. 1 grupo de 10 participantes. 184,5 horas.

Obradoiro de lavandaría, 1 grupo de 8 participantes. 72,33 horas.

Outros contidos: habilidades sociais, técnicas de socialización, técnicas de comunicación, autoxestión.

Actividades complementarias de atención individualizada que posibiliten a correcta consecución dos obxectivos individuais: Atención e seguimento pedagóxico individualizado (70 horas), terapia ocupacional (62 horas), fisioterapia (124 horas) e logopedia (62 horas).

_________________________________________

CONVOCATORIA 2016-2017

PROXECTO DE FORMACIÓN PRESENCIAL `Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2010´

COGAMI imparte tres proxectos de formación prelaboral nas provincias de Lugo, Pontevedra e A Coruña. Esta actuación enmárcase dentro do `Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2010´, no seu obxectivo 9 `Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación´.

PROXECTO Nº1: Formación prelaboral na provincia de Lugo.

Ten por obxecto mellorar a empregabilidade e participación social a través das habilidades da vida diaria  en tarefas orientadas á autoxestión e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Por isto, realizáronse:

Un obradoiro de tela e papel que iniciou o 7 de xaneiro e finalizou o 28 de setembro de 2016. Impartiuse de luns a venres en horario de 10 a 14 horas no centro de recursos de Fingoi, que está situado na rúa da Luz, 4 en Lugo.
Unha acción de reforzo educativo que iniciou o 4 de xaneiro e finalizará 0 31 de decembro de 2016. De xaneiro a xullo impartiuse de luns a venres en horario de 9 a 14 horas e de 16 a 18 horas. De setembro a decembro impartiuse de 9 a 15 horas e de 16 a 17:30 horas. Tamén realizouse este obradoiro no centro de recursos de Fingoi, situado na rúa da Luz, nº4 en Lugo, ademais do centro que está situado na rúa Lorenzo Varela, en Monterroso, no espazo cultural Lorenzo Varela.
Un obradoiro de elaboración de produtos artesanais con papel e cartón, iniciando o 7 de xaneiro e finalizando o 30 de xuño, impartido en horario de 16 a 20 horas de luns a venres no espazo cultural, finalizado o 30 de xuño de 2016, e impartido en horario de 16 a 20 horas de luns a venres no espazo cultural Lorenzo Varela, en Monterroso

PROXECTO Nº2: Formación prelaboral na provincia de Pontevedra

Ten como obxecto mellorar a empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades da vida diaria en tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Para isto realizáronse estas accións, todas elas no centro de recursos de Mos (Avenida do Rebullón, Puxeiros) e en horario de 10 a 14 horas e de 16 a 18 horas.

Un taller prelaboral de confeccións e bixutería, iniciado o 1 de setembro de 2016 e durará ata o 3 de marzo de 2017.
Un obradoiro prelaboral de informática iniciado o 1 de setembro de 2016 e finalizará o 3 de marzo de 2017.
Un obradoiro de reforzo pedagóxico iniciado o 1 de setembro de 2016 que finalizará o 30 de marzo de 2017.
Terapia ocupacional e fisioterapia, iniciado o 1 de setembro de 2016 para finalizar o 30 de marzo de 2017.

PROXECTO Nº3: Formación Prelaboral na provincia de A Coruña

Ten por obxectivo mellorar a empregabilidade e participación social a través da mellora das habilidades da vida diaria nas tarefas orientadas á autoxestión, e das competencias comunicativas, lectoras e sociais das persoas beneficiarias. Realizaranse as seguintes accións:

Dependente de comercio, impartido nas instalacións de COGAMI Ferrol (rúa Sánchez Calviño, 56-58) desde o 17 de outubro de 2016 ata o 10 de xaneiro de 2017, de luns a venres en horario de 9 a 14 horas.
Operario de fábrica agroalimentaria con formación posto de traballo, iniciado o 7 de novembro para finalizar o 12 de decembro de 2016. Impartiuse na Avenida Rosalía de Castro, 12, Montrove, Oleiros, en horario de luns a venres de 9 a 14 horas.

__________

PROXECTOS DE PROMOCIÓN DA AUTONOMIA PERSOAL E APOIO DE PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE E PROXECTOS DE INVESTIMENTO E ADECUACIÓN DE CENTROS E UNIDADES DE ATENCIÓN DESTINADOS A PERSOAS MAIORES OU CON DISCAPACIDADE

Axuda concedida: 468.316.43 €.

Estas axudas económicas están financiadas pola Xunta de Galicia a través da convocatoria de subvencións destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).

A través das liñas de actuación III e IV (Liña III: actuacións de promoción da autonomía persoal e apoio de persoas maiores ou con discapacidade. Liña IV: Proxectos de investimento e adecuación de centros e unidades de atención destinados a persoas maiores ou con discapacidade).