Privacidade

Política de privacidade e protección de datos

Co obxectivo de seguir ofrecendo un servizo de calidade a todas as persoas físicas que forman parte dos grupos de interese de COGAMI, e sempre coa finalidade de dar cumprimento á misión, visión e valores da Organización, informamos que estamos a actualizar a nosa política de privacidade e protección de datos, coa finalidade de garantir os principios de licitude, lealdade, transparencia, finalidade, exactitude, integridade e confidencialidade, dende a responsabilidade proactiva da organización. Incorporamos os cambios producidos pola entrada en vigor do Regulamento xeral de protección de datos e adoptamos as medidas necesarias para revisar, e de ser o caso, adecuar os nosos controis internos aos novos requisitos, sempre co fin de salvagardar os datos persoais e protexer a privacidade de todas as persoas físicas.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable         

CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE
CIF: G32115941
Rúa Modesto Brocos, 7 – bloque 3 – baixos
15704 Santiago de Composetela (A Coruña)
TLF.: 981574698
FAX.:981574670
correo electónico:protecciondatos@cogami.gal

DPO Comunicado á Autoridade de Control Axencia Española de Protección de Datos, en adiante AEPD, o pasado día 9/05/2018.
Datos de contacto son:
Razón Social COMPUTER-3 S.L.U.
CIF / NIF B27024298
Teléfono 982 284050
Correo electrónico:protecciondatos@cogami.gal
Finalidades Xestionar e ofrecer os distintos servizos e actuacións que COGAMI presta ás persoas físicas que integran o seus grupos de interese de acordo coa misión da organización de conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.
Lexitimación


- Consentimento expreso

- Execución de contrato e/ou relación xurídicas

- Cumprimento de obrigas legais e regulamentarias

- Interese lexítimo propio ou de terceiros.

Persoas destinatarias

Os datos que nos facilites, en función do grupo de interese ao que pertenzas poderán ser comunicados ás seguintes categorías de terceiros, cos que COGAMI mantén unha relación económica, financeira ou prestacional, ou de colaboración, e que permita cumprir a misión, visión e valores pola que se constitúe:  

Entidades de ámbito gubernamental con funcións normativas de intervención, regulación ou supervisión no sector.

Principais financeiros de COGAMI (Xunta de Galicia, Deputacións provinciais, Concellos , Obras Sociais, Fundacións, etc.)

Principais entidades colaboradoras de COGAMI (CERMI Galicia, EAPN Galicia, COCEMFE, etc...)

Os Encargados de Tratamento das que derivan relacións xurídicas vinculantes para COGAMI.

As entidades sociais asociadas e/ou entidades e organizacións afíns para o cumprimento de colaboracións e alianzas.

As persoas profesionais de COGAMI que deban tratar datos de carácter persoal.
Iniciativas de economía social promovidas por COGAMI.

Empresas adheridas e que traballan cos servizos e programas  de COGAMI.

En todo caso, garántense os dereitos a que te poidas expresar libremente neste aspecto, contactando con nós.

Dereitos Acceder, rectificar, opoñerse e suprimir, limitar o tratamento dos datos, así como aportar os mesmos cando o tratamento se realice por medios automatizados, o dereito a non ser obxecto de decisión individualizadas automatizadas sen intervención humana, e o dereito de información, así como o dereito a presentar as reclamacións que estimes oportunas.
Información adicional Pode consultar a información adicional e con maior detalle sobre protección de datos e privacidade contactando con COGAMI/DPO.
En todo caso, garántese o dereito a que te poidas expresar libremente sobre estes aspectos, contactando con COGAMI/DPO.

 

COGAMI, propietario do website cogami.gal, obtén a seguinte información a través da páxina web:


• A dirección IP asignada polo PSI ao usuario e o nome de dominio do PSI.


• O día e a hora na que o usuario accedeu á páxina web.


• A dirección en Internet desde a que accedeu a cogami.es (se se accedeu a través doutra URL)


• O total de visitantes que acceden a nosa páxina web.


• O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver a páxina web.

• O país o que pertence o visitante (ou no seu caso o PSI).

Toda esta información recollida é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estatísticas tecnolóxicas.
Tratamento dos datos de carácter persoal.

COGAMI é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública con domicilio en Santiago de Compostela (A Coruña – España – Europa) en rúa Modesto Brocos, nº7, 3º bloque, baixo, e con CIF G-32115941, correo electrónico correo@cogami.gal e teléfono 981 574 698.
Dacordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website cogami.gal, ou calquera outro, sexan incorporados a COGAMI os arquivos de titularidade da mesma empresa, coa finalidade dunha prestación de servizos adecuada cara os nosos usuarios, para fins internos de COGAMI e para manter informados aos nosos usuarios. En caso de comunicacións comerciais, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

No caso de eventos propios ou realizados en colaboración con outras entidades, cuxo fin da solicitude de datos sexa a inscrición para asistir a dito evento, os datos serán incorporados a un arquivo titularidade de COGAMI para fins relacionados co evento que se organiza na data que aparece no formulario. Nestes casos o arquivo será destruido trala finalización do evento referido.

COGAMI comprométese ao cumprimento da súa obriga de secreto dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose COGAMI o dereito a excluír os servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal subministrados, mediante petición escrita dirixida a COGAMI - en rúa Modesto Brocos, nº7, 3º bloque, Baixo,  A Coruña – Galicia- España.