R_ Xardineiro/a para Ames


REQUISITOS

Formación en xardinería.

Experiencia no uso de rozadora, cortacésped e cortasetos.

Permiso de conducir e dispoñibilidade de vehículo propio para o desprazamento ao centro de traballo.

Capacidade para a realización de tarefas que requiran esforzo físico, manipulación de pesos e capacidade de bipedestación.

Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%.

 

FUNCIÓNS

Conservación de xardíns privados ou públicos mediante métodos manuais e mecánicos.

Mantementos, plantacións e podas.

Poda de sebes utilizando cortasetos ou tesoiras.

Limpeza de macizos e realización de rozas.

Realización de traballos en altura con escaleiras.

Realización de sega, utilizando cortacésped ou tractor cortacésped nos xardíns grandes.

 

CONDICIÓNS

Contrato temporal.

Xornada completa continuo e de mañá.

Si Non