Asociación de Persoas con Discapacidade do Val do Dubra

Asociación de Persoas con Discapacidade do Val do Dubra

 • Dirección: Nariño- Niveiro s/n
 • Código Postal: 15873
 • Localidade: Val do Dubra
 • Provincia: A Coruña
 • Correo electrónico: avante@cogami.gal
 • Teléfono: 981191490
 • Teléfono móbil: 607183693

ORIXE:

A Asociación de Persoas con Discapacidade AVANTE naceu no ano 1982, se ben nese momento tiña outro nome (Grupo de Minusválidos del Valle del Dubra), pasando despois a denominarse Asociación de Minusválidos do Val do Dubra e comarca, chegando a súa denominación actual e que agardamos definitiva en 2007.

MISIÓN:

AVANTE constitúese co fin de coordinar e defender os dereitos e intereses das persoas con discapacidade e os das súas familias, así como propulsar, na maioría do posible, a inserción social do colectivo.

OBXECTIVOS:

Entre os moitos obxectivos que nos propoñemos, podemos destacar:

 • Promover a plena integración social, algo que en si mesmo conleva unha integración cultural e formativa, e unha integración económica e laboral, naqueles casos que sexa posible.
 • Promover as distintas actuacións necesarias e realizar os programas precisos para poder levar a cabo os obxectivos marcados.
 • Fomentar a unión das persoas con discapacidade, facilitándolles os medios para acadar a súa dignificación e respecto.
 • Promocionar, participar e crear iniciativas que primen a inserción laboral das persoas con discapacidade en empresas tradicionais e centros especiais de emprego.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

Como cualificación do ámbito xeográfico da entidade optamos polo termo "supramunicipal", pois se ben nós saímos do que serían os marxes xeográficos dun concello, tampouco nós podemos encadrar como unha entidade comarcal, pois atopámonos con que os concellos nos cales temos presenza, dunha ou doutra maneira, pertencen a distintas comarcas (Santiago, A Barcala, Xallas, Ordes).

Centro de día

O centro de día está encadrado no Centro de Recursos de Niveiro e está autorizado para 20 persoas usuarias con 12 prazas públicas.

O centro ofrece servizo de coidado e apoio para persoas con discapacidade a partir dos 16 anos de idade. Trabállase, xunto coas familias, a autonomía persoal en temas como aseo, nutrición, condición física, habilidades sociais e equilibrio emocional.

Ofrecemos servizos especializados como logopedia, psicoloxía e fisioterapia.

Centro ocupacional

O centro ocupacional está encadrado no Centro de Recursos de Niveiro e está autorizado para 20 persoas usuarias con 19 prazas públicas. 

O centro ofrece servizos destinados a mellorar a inclusión social das persoas usuarias a través de actividades como

 • Formación de persoas adultas
 • Obradoiro de habilidades sociais
 • Obradoiro de coiro
 • Obradoiro de encadernación                                                                                              
 • Horticultura e viveirismo
 • Informática

Os dous centros comparten:

 • Servizo de comedor con cociña propia
 • Servizo de transporte adaptado
 • Actividades de habilitación e rehabilitación.Actividades físicas e da saúde:
  • Ximnasia
  • Fisioterapia
  • Logopedia

Servizo sanitario inscrito có número C-15-003148                                            

 • Actividades de lecer
  • Grupo de teatro                                            
  • Xogos
  • Excursións

Vivenda

A Vivenda Tutelada de Avante dentro do marco de promoción da vida autónoma ofrece os servizos propios de un recurso de carácter residencial (aloxamento, lavandería, manutención,…) pero dende a perspectiva da autoxestión e realización por parte dos usuarios da mesma. É dicir, Avante ten os recursos materiais pero son as persoas que alí viven as que realizan ditas actividades. Isto na práctica tradúcese nos seguintes programas: habilidades instrumentais, habilidades de relación social e tempo de lecer e ocio.

A vivenda está autorizada para oito persoas e abre de luns a venres agás períodos vacacionais.

Outros servizos

Dirixidos a poboación xeral e ás persoas con discapacidade e as súas familias.

 • Servizo de Información e Asesoramento.
  • Trátase dun servizo dirixido tanto  ás persoas con discapacidade como as súas familias, como a profesionais  relacionados co mundo da discapacidade, así como a sociedade en xeral. Calquera persoa física ou xurídica pode contactar.
 • Actividades de sensibilización social.
  • Teñen por obxecto achegar a discapacidade á poboación xeral, ós colectivos das persoas con discapacidade e ás administracións públicas de xeito que se fagan coñecedores das necesidades e particularidades das persoas con discapacidade.

O noso enderezo é:

Dirección: Nariño- Niveiro s/n


Código Postal: 15873


Localidade: Val do Dubra

Provincia: A Coruña


Correo electrónico: avante@cogami.gal


Teléfono: 981191490

Teléfono móbil: 607183693

 

 

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

                                                                

Non se atoparon resultados!