Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo

ORIXE:

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo "COGAMI LUGO", constitúese o 30 de novembro do ano 1996, vontade das cinco asociacións da provincia de Lugo que perseguen obxectivos comúns, e coa intención de unir sinerxias que repercutan nunha mellora resposta ás necesidades das persoas con discapacidade da provincia de Lugo.

MISIÓN:

Ten como misión conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación e coordinación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

As entidades integradas na asociación son:

 • Asociación AGORA.
 • Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense "A Mariña-Cogami".
 • Asociación Galega de Hemofilia "AGADHEMO" (Delegación de Lugo).
 • Asociación de mulleres con Discapacidade de Galicia "ACADAR".
 • Auxilia Monforte.
 • Alcer Lugo.

AMBITO DE ACTUACIÓN.

O ámbito de actuación de COGAMI LUGO é o de toda a provincia de Lugo, a través das zonas de influencia das asociacións que a compoñen.

Entre as nosas actividades, destacamos:

 • Información, orientación e asesoramento.
  • Trátase de achegar información especializada en tódolos aspectos relacionados coa discapacidade.
 • Campañas de sensibilización.
  • Lévanse a cabo distintas accións en materia de promoción e accesibilidade, así como asesoramentos relacionados coa mesma.
 • Promoción e dinamización asociativa.
  • Trátase de poñer en valor o asociacionismo como mecanismo de conquista das maiores cotas de benestar das persoas con discapacidade da provincia de Lugo, así como dar resposta na medida do posible ás súas necesidades.
   • Potenciación do asociacionismo.
   • Apoio e asesoramento ás entidades.
   • Xornadas informativas.
   • Participación en xornadas e foros.
   • Colaboración con outras entidades
 • Programas de voluntariado.
  • O voluntariado é un pilar básico para as entidades asociativas que traballamos con e para a discapacidade. En moitas ocasións as persoas acoden ós servizos e actividades que precisan dunha atención constante que grazas ó labor das persoas voluntarias lles permite acadar distintos obxectivos: favorecer ó aprendizaxe en distintas disciplinas, autonomía nas súas actividades, mellora na atención individualizada, mellora das habilidades, etc.
 • ....

Enderezo: Rúa da Luz nº 4


Código Postal: 27002

Localidade: Lugo

Provincia: Lugo

Correo electrónico: fed.cogamilugo@cogami.gal

Teléfono: 982253332

Páxina web: http://cogamilugo.org/

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

Non se atoparon resultados!