Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo

  

ORIXE:

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo "COGAMI LUGO", constitúese o 30 de novembro do ano 1996, vontade das cinco asociacións da provincia de Lugo que perseguen obxectivos comúns, e coa intención de unir sinerxias que repercutan nunha mellora resposta ás necesidades das persoas con discapacidade da provincia de Lugo.

MISIÓN:

Ten como misión conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da potenciación e coordinación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

As entidades integradas na asociación son:

 • Asociación AGORA.
 • Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense "A Mariña-Cogami".
 • Asociación Galega de Hemofilia "AGADHEMO" (Delegación de Lugo).
 • Asociación de mulleres con Discapacidade de Galicia "ACADAR".
 • Auxilia Monforte.
 • Alcer Lugo.
 • Asociación Galega de Fibrose Quística "AGFQ"
 • Asociación Galega de Trasplantados de Médula Ósea "ASOTRAME"
 • Asociación Galega de Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras Patoloxías "AGL"
 • Asociación Lucense de Esclerose Múltiple "ALUCEM"

AMBITO DE ACTUACIÓN.

O ámbito de actuación de COGAMI LUGO é o de toda a provincia de Lugo, a través das zonas de influencia das asociacións que a compoñen.

Entre as nosas actividades, destacamos:

 • Información, orientación e asesoramento.
  • Trátase de achegar información especializada en tódolos aspectos relacionados coa discapacidade.
 • Campañas de sensibilización.
  • Lévanse a cabo distintas accións en materia de promoción e accesibilidade, así como asesoramentos relacionados coa mesma.
 • Promoción e dinamización asociativa.
  • Trátase de poñer en valor o asociacionismo como mecanismo de conquista das maiores cotas de benestar das persoas con discapacidade da provincia de Lugo, así como dar resposta na medida do posible ás súas necesidades.
   • Potenciación do asociacionismo.
   • Apoio e asesoramento ás entidades.
   • Xornadas informativas.
   • Participación en xornadas e foros.
   • Colaboración con outras entidades
 • Programas de voluntariado.
  • O voluntariado é un pilar básico para as entidades asociativas que traballamos con e para a discapacidade. En moitas ocasións as persoas acoden ós servizos e actividades que precisan dunha atención constante que grazas ó labor das persoas voluntarias lles permite acadar distintos obxectivos: favorecer ó aprendizaxe en distintas disciplinas, autonomía nas súas actividades, mellora na atención individualizada, mellora das habilidades, etc.
 • Talleres Prelaborais: Actualmente contanmos cun Taller Prelaboral en Monterroso, co que tentamos de dar respuesta ás necesidades de Atención das personas con discapacidade da Comarca da Ulloa, que comprende os Concellos de Antas de Ulla, Monterroso e Palas de Rei.

Enderezo: Rúa da Luz nº 4


Código Postal: 27002

Localidade: Lugo

Provincia: Lugo

Correo electrónico: fed.cogamilugo@cogami.gal

Teléfono: 982253332

Páxina web: http://cogamilugo.org/

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

Non se atoparon resultados!