Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

Servizo de inclusión e transición ao emprego para persoas con discapacidade

            

Convocatoria 2018-2019-2020.

Axuda concedida: 58799,71 €.

Esta actuación enmárcase dentro da Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 do Programa Operativo do Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, no seu obxectivo temático 9: “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”.

Resumo do proxecto: podes ampliar a información aquí.

Data de publicación da concesión no DOGA: 28 de novembro de 2018.

NORMA REGULADORA: ORDE do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede a súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020.

(Cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).

Órgano concedente: Consellería de Política Social.