Concedéronme unha incapacidade permanente total, podo compatibilizalo cun traballo?

A incapacidade permanente total é compatible con calquera posto de traballo na mesma ou noutra empresa si ben este novo posto de traballo non poderá incluír aquelas funcións que deron lugar á incapacidade total.

 A súa obriga, cada vez que inicie unha nova actividade laboral, é comunicalo á Seguridade Social mediante un escrito de compatibilidade e/ou presentación do contrato laboral. No caso das IPT derivadas de enfermidade profesional será preciso solicitar autorización.

Pódese ampliar a información:

Artigo 198.1 do Real decreto lexislativo 8/2015, de 30 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social.

Seguridad Social: Prestaciones / Pensiones de Trabajadores (seg-social.es)