ASPANEMI organiza Escola de Pais en Nais

O próximo mércores 7 de Marzo levarase a cabo unha nova sesión do Taller de Pais e Nais de ASPANEMI, que como cada primeiro mércores de mes se celebra no local F do Local Social da Solaina, en Narón, a partir das 20:00.

Os obxectivos xerais da escola de pais e nais son os seguintes:

  • Informar e formar ós pais e ás nais para facilitar a comprensión e tratamento da discapacidade e a problemática que xera nos seus fillos e nas súas fillas.

  • Ofrecer ás nais e ós pais un marco de apoio para expresar os seus sentimentos, adquirir coñecementos e aprender pautas de actuación que farán a educación  da súa filla ou do seu fillo todo o normal que sexa posible

Neste Taller, que leva por nome “A Importancia da Atención Temperá",  Ana García (psicóloga formada na Unidade de Atención Temperá da Universidade de Santiago) explicará con detalle a importancia e os obxectivos da Atención Temperá.

A Atención Temperá se define como o “Conxunto de intervencións, dirixidas á poboación infantil de 0-6 años, á familia e ó entorno, que teñen por obxectivo dar resposta o máis pronto posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan as nenas e os nenos con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen o risco de padecelos. 

Durante eses primeiros anos de vida o sistema nervioso presenta unha gran plasticidade e en consecuencia, asimila, procesa e integra con maior facilidade tódalas experiencias e sensacións podendo crear, gracias á denominada plasticidade neuronal, novas conexións neuronais e en maior número que en idades posteriores. Isto quere dicir, que as funcións que normalmente terían cabida nas zonas que están afectadas, poden ser desenvolvidas noutras zonas cerebrais.

É de vital importancia que se potencien e aporten tódolos recursos necesarios á intervención nesta corta etapa da vida xa que isto marcará moitas das súas funcións durante o resto das súas vidas. Estas intervencións deben considerar a globalidade da nena ou do neno e deben ser planificadas por un equipo de profesionais de orientación interdisciplinario.

O principal obxectivo da Atención Temperá é que os nenos e as nenas que presentan trastornos no seu desenvolvemento ou teñen risco de padecelos, reciban, seguindo un modelo que considere os aspectos bio-psico-sociais, todo aquilo que dende a vertente preventiva e asistencial poida potenciar a súa capacidade de desenvolvemento e de benestar, posibilitando da forma máis completa a súa integración no medio familiar, escolar e social, así como a súa autonomía persoal.