Asociación Galega de Lupus de Ourense

Asociación Galega de Lupus de Ourense

ORIXE:

A asociación Galega de Lupos - AGAL - é a asociación de enfermos/as de Lupus de Galicia, que foi constituída en Santiago de Compostela no ano 1997. AGAL traballa sen ánimo de lucro, co único interese de conseguir unha mellora calidade de vida para os/as afectados/as de Lupus e as súas familias.

OBXECTIVO:

O obxectivo xeral de AGAL, determinado nos seus Estatutos, é contribuír á axuda moral, física e educativa de todas as persoas afectada de Lupus en todas as súas formas ou tipos, independentemente do grao que padezan, facilitando o acceso ós servizos enfocados á prevención dunha situación de dependencia. Desenvolver todo tipo de accións socio-sanitarias que sexan necesarias para dar a coñecer a enfermidade, contribuíndo así a un diagnóstico precoz evitando os seus efectos colaterais.

Algún dos fins específicos que perseguimos son:

  • Facilitarlles apoio a persoas a todas as persoas afectadas por Lupus así como as súas familias, proporcionando servizos de información e orientación sobre o Lupus.
  • Promover o estudo do Lupus no terreo da investigación experimental e de novos tratamentos para evitar que as persoas afectadas sufran as incapacidades físicas que derivan dos graves efectos secundarios dos actuais tratamentos.
  • Promover medidas orientadas á normalización das condicións de vida das persoas afectadas de Lupus, independentemente do grao de incapacidade física ou sensorial das que poden estar afectadas, para acadar a súa integración na sociedade e evitar a exclusión social.

Entre as nosas actividades, destacamos:

  • Servizo de información, Xestión e Asesoramento.

  Debido a que dende os actuais dispositivos sociosanitarios de atención das áreas de intervención, ás que recorre unha persoa afectada de Lupus, se carece dun servizo que atenda, dun xeito integral,as súas múltiples e variadas necesidades: médicas, persoais, familiares,educativas, psicolóxicas, laborais, sociais, xurídicas, económicas... habitualmente os/as profesionais implicados/as no proceso de enfermidade interveñen de xeito illado e fragmentado, con escaso tempo, recursos e información sobre o Lupus; provocando que as persoas afectadas, ademais da súa situación de enfermidade, vexan agudizadas todas as barreiras que comparten coas demais persoas(conciliación, dificultades laborais, económicas, formación, etc.)

  • Programa de acollida.

O primeiro achegamento que o usuario/a ten con AGAL, obviando o contacto telefónico, ou vía correo electrónico ou postal, é a acollida. Isto axuda a coñecer mellor a realidade da súa situación, mediante unha escoita activa do seu problema de saúde, tendo en conta a enfermidade dende unha perspectiva psico-social. AGAL proporciona solucións individualizadas, axustadas ás necesidades de cada caso.

  • Intervención psicolóxica.

Con este servizo contribúese, mediante técnicas e estratexias de intervención, a que tanto a persoa afectada de Lupus coma a súa familia se sintan capaces de manexar as dificultades que van aparecendo no transcurso da enfermidade.  A actuación levarase a cabo cun dobre obxectivo: preventivo para atallar futuras situacións consecuencia da evolución do Lupus; e terapéutico, para superar as dificultades actuais.

  • Traballo social.

  Os/as usuarios/as de AGAL, poden precisar deste servizo para minimizar as súas dificultades a nivel socioeconómico, sanitario,educativo e laboral.  Ofrecéselles unha precisa e cualificada información, asesoramento e, en caso necesario, tramitación dos recursos dispoñibles, facilitando o acceso a estes.

  • Servizo de fisioterapia.

   A fisioterapia ten como obxectivo rehabilitar e desenvolver a autonomía funcional do/a afectado/a.  No Lupus existen déficits ou alteracións a nivel motor e sensorial.  A fisioterapia pode axudar a restablecer as funcións alteradas e así conseguir unha maior calidade de vida e integración social a través das diferentes especialidades desta terapia:

 -Fisioterapia reumatolóxica

-Fisioterapia manual e ortopédica.

-Drenaxe linfática.

  • Xornadas de lecer e tempo libre.

 Toda enfermidade crónica,  leva consigo unha serie de problemas engadidos, entre os que cabe destacar a soidade ante a enfermidade e o seu ámbito familiar máis próximo. Por iso, e para colaborar no máximo a romper esa soidade, celébranse unhas xornadas lúdicas de convivencia.      

Estas actividades serven para formar e fortalecer os sentimentos de colectividade, xa que aprendendo a convivir, poderemos vivir mellor. O interese que se pon neste programa radica na necesidade de establecer unha unión na que impere a amizade e solidariedade entre os afectados polo Lupus.

O noso enderezo é:

Rúa Recadero Paz, s/n

32005, Ourense

Enche o formulario de contacto se desexas contactar coa asociación

 

Non se atoparon resultados!